Thursday, April 24, 2008

What if … the matrix had us? [VIDEO]

Wednesday, April 16, 2008

Raha toa moa ka … tsy lanitra ny tontolo misy anao.

 Andeha hamakafaka dokambarotr’i Orange indray isika anio. Dokambarotra iray mifono hevi-dalina izy ity, ary efa miparitaka eran’ny sehatra maro natokana ho an’izany.

Eny amin’ireny fafana lehibe ireny dia toy izao no famariparitana ny sary: Lehilahy iray, ravoravo, mipetraka eo ambony bozaka maitso (mavomavo ho an’ny maso sasany), mamaky gazety. Misy gitara eo ankavanany eo ary lavidavitra kely azy misy baolina fandaka (kitra). Izy irery no eo, ary hita ery lavitra ery ny lanitra, misy rahona vitsivitsy. Eo ambony misy soratra hoe “Tsy lavnitra ny tontolo misy anao”.

Doka orange, Tsy lavitra ny tontolo misy anao

Raha toa moa ka … tsy lanitra ny tontolo misy anao.

1) Ilay gazety dia milaza ny fampahalalam-baovao. Raha lanitra ny tontolo misy anao dia ho nanana fahalalahana izy ireny ka afaka niteny izay tiany ho notenenina, saingy tsy lanitra moa ny tontolo misy anao ka dia matetika izy ireny no voarahon’ny Lehibe, ary misy sasantsasany izay tsy manaiky lembenana no nakatona, ary tsy sahy mitaraina fa ny hafa no mitaraina ho azy.

2) Ilay baolina kitra dia midika baolina kitra. Raha lanitra ny tontolo misy anao dia ho nanana fahalalahana hanao baolina kitra ny mpitia sady matihanina amin’izany, saingy tsy lanitra moa ny tontolo misy anao ka dia … naaton’ny FIFA i Madagasikara satria fa …

3) Ilay gitara dia midika ny lamozika sy ny kanto. Raha lanitra ny tontolo misy anao dia ho nanana fahalalahana hanao fampisehoana ny artista rehefa vita lamina ny momba izany, saingy tsy lanitra moa ny tontolo misy anao ka dia … ny Lehibe no manapaka ny mahamety na tsy mahamety izany, ka rehefa hoy izy hoe OK dia OK ary rehefa hoy izy hoe tsy OK dia tsy OK.

4) Raha tazanina lavitra ny sary toa mahavelom-bolo izany: Manga ny lanitra, Maitso mavana ny tany. Kanjo rehefa dinihina, toa lanitra semban-drahona ilay lanitra, ary bozaka miloko mavomavo fa tsy dia maitso ahoana. Ary tsy mba nisasaka teo afovoany akory ny loko manga sy maitso (mavo e)  fa, ny ampahany maneho ny tany no mibahan-toerana bebe kokoa. Eeee, mbola ety an-tany isika e!

Sunday, April 13, 2008

Raha toa moa ka … asolo régime Mpitsara ny Demokrasia?

Rehefa avy nitondra ny Zanak’Isiraely nivoaka an’i Egypta i Mosesy, ary efa voky andro ka hody any amin’ny razany, dia i Josoa, izay lehilahy hitan’Andriamanitra fa mety hahavita azy no nasainy natao ho solon’i Mosesy. Taorian’i Josoa ny andron’ny Mpitsara, ary taorian’ny andron’ny Mpitsara vao nentina mpanjaka ny Zanak’Isiraely, satria ny vahoaka mihitsy no nangataka tamin’Andriamanitra hoe omeo Mpanjaka toy ireo firenena hafa manodidina anay izahay.

Toy ny ahoana ary izany andron’ny Mpitsara izany hoy ianao? Ny Mpitsara dia mpitarika ny vahoaka, voahosotr’Andriamanitra, ary nitana andraikitra maro teo amin’ny firenena. Toy ny Filoham-pirenena ankehitriny izy, kanefa manana andraikitra hafa ankoatry ny andraikitry ny Filoham-pirenena amin’izao fotoana izao: Mitsara ny adin’ny vahoaka (toy ny mpitsara ankehitriny), nefa izy ihany koa no manao ny famotopotorana ilaina (sady mpanao “enquête”, izany hoe toy ny pôlisy ankehitriny). Ny Mpitsara ihany koa no mampianatra ny lalàn’Andriamanitra, ny baikony no arahina eo amin’izay atao hoe fivavahana. Raha oharina amin’ny andro ankehitriny dia toy ireo olona eken-teny eo amin’ny rafi-pivavahana ankehitriny izany ny Mpitsara.

Mpitari-tafika ihany koa ny Mpitsara. Amin’ny andro ankehitriny moa, raha handray ohatra an’i Madagasikara aho dia tsy misy firenena miady amintsika fa ny fahavalo iadiana dia ny Fahantrana sy ny SIDA, koa raha noeritreretina hoe nisy Mpitsara amin’izao androntsika izao teto Madagasikara dia io Mpitsara io izany no lehiben’ny ady amin’ny SIDA sady lehiben’ny ady amin’ny fahantrana.

Raha aravona izany dia sady Président de la République izy no Chef suprême des armées no Leader spiritueux no Enquêteur & Juge (& Partie) no mpanapa-kevitra amin’izay ady atrehina (amin’ny SIDA, amin’ny Fahantrana). Izy no manao ny lalàna ary izy no mampihatra izany, sy manafay izay tsy manara-dalàna. Sady Loholona izy no Solombavambahoaka, ka mitondra ny hetahetan’ny vahoaka eo aminy sy eo amin’Andriamanitra.

Raha mandroso ny firenena dia Mpitsara mahomby izy, jereo fa nataon’Andriamanitra nandresy izay rehetra fahavalony hatrany ny Zanak’Isiraely tamin’ny andron’ny Mpitsara marina. Raha tsy mandroso kosa ny firenena dia noho ireo vahoaka tsy mety mino sy tsy manaraka ny toroheviny.

Raha toa moa ka …